SƠ ĐỒ TỔ CHỨC GIA PHAT THẢO ĐIỀN

Ông Đinh Thanh Phương

Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Đình Thái Sơn

Giám đốc

Và những cộng sự đã làm nên Gia Phat Thảo Điền ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn các bạn nhân viên của công ty Gia Phat Thảo Điền